KREDSGENERALFORSAMLING

 

Afholdt i Schæferhundeklubben kreds 46, Køge, torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.00 med følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:
  • Valg af kredsformand for en etårig periode
  • Valg af næstformand for en toårig periode
  • Valg af kredskasserer for en toårig periode 
  • Valg af kredssekretær for en toårig periode
  • Valg af bestyrelsesmedlem for en etårig periode
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter for en etårig periode
  • Valg af revisor for en etårig periode
  • Valg af revisorsuppleant for en etårig periode
  • Valg af to repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentskabsmøde for en etårig periode
  • Eventuelt

Formanden Preben Jensen åbner mødet.

Pkt.l, valg af dirigent:

Bestyrelsen forslog Bent Andersen, som blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og med 19 fremmødte stemmeberettigede medlemmer var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Pkt.2, valg af 2 stemmetællere:

Else Loft og Sonja Pedersen blev valgt.

Pkt. 3, kredsformandens beretning:

Kredsformandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4, fremlæggelse af revideret regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed:

Det reviderede regnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 var udleveret i kopi til alle fremmødte.

Formanden gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og der blev meddelt ansvarsfrihed for bestyrelsen.

Pkt. 5, indkomne forslag:

Ingen.

Pkt. 6, valg:

Formand: Preben Jensen blev genvalgt (etårig periode) Næstformand: Morten Ratgen blev genvalgt (toårig periode)

Kasserer: Lea Køhn Kjærholt blev valgt (toårig periode)

Sekretær: Mitzi Chrog blev valgt toårig periode)

Bestyrelsesmedlem: Kim Christiansen blev valgt (etårig periode)

Suppleanter: Zita Nielsen valgt som 1. suppleant og Torben Nielsen som 2. suppleant.

Revisor: Bjørn Birkedal blev valgt (etårig periode)

Revisorsuppleant: Jette Lillelund Ratgen (etårig periode)

Repræsentanter til repræsentantskabsmøde: Else Loft og Morten Ratgen blev valgt (etårig periode)

Pkt.7, Eventuelt:

John spørger ind til vand på banen og hvornår skjulene kommer op.

Formanden fortæller, at der er en dialog i gang med kommunen ang. vand og evt. dræn.

Angående skjul fortæller formanden, at skjulene skal sættes op i samarbejde med Rottweilerklubben. Hvis dette ikke er sket inden den 8. februar 2020, så gør kredsen det selv.

Vicki spørger om der kan blive gjort noget ved p-pladsen og gangarealerne da de er meget glatte.

Formanden orienterede at dette også er et punkt som er med i dialogen med kommunen.

Bjørn Birkedal stiller spørgsmål om et evt. aktivitetsudvalg.

Formanden siger at vi i første omgang skal have et AU, BHU og en trænerstab først. Vi kan derefter se om et evt. aktivitetsudvalg bliver nødvendigt.

Else Loft stiller spørgsmål om det ikke ville være en god ide at afholde et medlemsmøde hvert kvartal, og gerne om lørdagen da der den dag er flest medlemmer i kredsen.

Spørgsmålet blev taget positivt imod.

Generalforsamlingen sluttede af med at næstformanden uddelte årsnåle.

Kredsen havde fem årsnåle til uddeling; tre 10-års, en 25-års og en 40-års.

Zita Nielsen, 10 år

Torben Nielsen, 10 år

Helle Johansen, 10 år

Ulla Sørensen, 25 år

Kay Rungsted, 40 år

Formanden takkede for genvalg og ser frem til et godt år.

Dirigenten takkede for en generalforsamling holdt i god ro og orden.

Referent

Mitzi Chrog

(Referat godkendt og signeret af dirigent, Bent Andersen)