KREDSGENERALFORSAMLING

  Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben, Kreds 46 Køge

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19.00 i Klubhuset, Bregnegårdsvej 2 B, 4600 Køge. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent 2. Valg af to stemmetællere
  2. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
  4. Indkomne forslag
  5. Valg

    Valg af næstformand (gældende for 2 år)

    Valg af kasserer (gældende for 2 år)

    Valg af sekretær (gældende for 2 år)

    Valg af to bestyrelsessuppleanter (gældende for 1 år)

    Valg af revisor (gældende for 1 år)     Valg af revisorsuppleant (gældende for 1 år)     Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde (gældende for 1 år)

  1. Eventuelt

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. §6.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Ved generalforsamlingen giver kredsen kaffe & kage. Kredsbestyrelsen

Kreds 46-Køge